În conformitate cu prevederile Acordului încheiat între România și Statele Unite ale Americii - aici -, ratificat prin Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 și ale art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, banca identifică persoanele relevante FATCA și respectiv CRS (Common Reporting Standard) și transmite către A.N.A.F. informațiile personale și datele financiare ale acestora. 

Termenul final de raportare a informațiilor prevăzute de Acordul FATCA, pentru datele aferente anilor 2014 și 2015 a fost 31.08.2016 în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal și Ordinul nr.1.939/2016 din 18 august 2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat. 

CRS (Common Reporting Standard) - reprezintă standardul global pentru schimbul automat de informații financiare între țări. Sunt vizate veniturile din investiții (inclusiv din dobânzi, dividende, câștiguri de capital, etc.) deținute de contribuabili în conturile instituțiilor financiare din țările participante la schimbul global de informații financiare. Standardul global pentru schimbul de informații financiare și acordul multilateral pentru schimbul automat de informații au fost inițiate de OECD (Organizația Economică de Cooperare și Dezvoltare) și Comisia Europeană. Standardul are trei direcții: informațiile ce trebuie raportate, instituțiile raportoare și conturile care fac obiectul raportării. România asigură cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene în cadrul Codului de Procedură Fiscală, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Idea Bank SA este obligată să furnizeze autorităților fiscale anumite informații cu privire la conturile deținute de Titularii de cont rezidenți fiscal în altă țară decât România, după cum urmează:

  1. În cazul unei persoane fizice care este Titular de cont și persoană raportabilă: numele, adresa, jurisdicția de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) și data și locul nașterii;
  2. În cazul unei entități (persoană juridică) care este Titular de cont și persoană raportabilă: denumirea, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);
  3. În cazul unei entități care este Titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe Persoane care o controlează și care fac obiectul raportării:
    • numele, adresă, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității;
    • numele, adresă, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei Persoane raportabilă;
  4. Numărul de cont;
  5. Soldul sau valoarea contului valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului sau al perioadei în cauză, valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului.
  6. Cuantumul brut total plătit sau creditat titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic în legătură cu care Idea Bank SA este debitoare sau datoare s-o plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic.

Idea Bank SĂ vă înregistra informațiile de mai sus în sistemele băncii, urmând a divulga autorităților fiscale  exclusiv acele informații la care va fi obligată conform legii din România. Aceste informații pot fi schimbate și cu alte autorități fiscale. Atragem atenția că această prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care incumbă băncii iar, potrivit art. 5 alin. 1 litera c) al Legii nr.677/2001 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) consimțământul persoanei vizate nu este necesar. Fără a aduce prejudicii clienților săi, Idea Bank SA confirmă că aceștia beneficiază de toate drepturile conferite de această lege, drepturi despre care clienții fost informați în cadrul documentelor contractuale.